Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

от | дек. 19, 2022

През месец ноември 2019 година в детска градина №20 „Радост“ град Добрич стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година. 

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

  През учебната 2020 -2021г. в  ДГ „Радост“ гр. Добрич продължава допълнителното обучение по български език с децата участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Педагогическото взаимодействие се осъществява чрез стриктно спазване на противоепидемичните мерки в страната. 

Сформирани са три групи деца :

група „Зайчета” с ръководител Миглена Ангелова – учител

група „Врабчо” с ръководител Силвия Герова – учител

група „Бонбони” с ръководител Невена Димитрова – учител

По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни, образователни и игрови материали.