Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ДГ20 „РАДОСТ“ ГР. ДОБРИЧ

ИСТОРИЯ

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

31.10.1974г.

„Валеше студен есенен дъжд, когато получихме радостната вест, че сме назначени в предстоящата за откриване ЦДГ №20 в квартал Йовково , град Толбухин.

„Сградата сияеше на фона на новия квартал-красива, просторна със светли уютни занимални. Децата след тържественото откриване се чувстваха като герои от приказки. Учителките им, омаяни от детските гласчета изживяхме щастливи мигове“

По спомени на учителката Аглая Иванова , в-к „Пчелица“ октомври 1995г.

„30 години за мен са като три мига. Гордея се, че съм учителка в тази градина“

Из поздравителният адрес  по повод 30-та годишнина на детската градина от Хриска Ненкова – учителка 

НАЧАЛОТО

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Акт 2512 от 18.04.1973г. за държавна собственост на недвижим имот на ул. Конак, кв. Йовково, град Толбухин с площ 7068 кв.м при граници – изток- ул. Теменуга, запад- ул. Перуника, север ул. Конак и юг – нова улица определена за детска градина.

Разположението и не случайно. От изток изгрява новият ден – това са децата, които пристигат всяка сутрин тук ;  запад – тръгват към житейския си път, наричам го зрялост,  а юга – топлината и нежността на хората, които работят в името на децата.                                                                                                                                                                                            Из летописната книга.

Директор на детската градина –  Любка Бакърджиева

Учителки : Хриска Ненкова, Аглая Иванова, Александра Русева, Диляна Савова, Иванка Димитрова, Димитричка Бонева, Славка Петрова, Недялка Спецова, Елена Спиридонова, Виша Минчева, Стефка Дончева, Недка Маркова

Музикален ръководител: Румяна Паскалева

ЗАС : Янка Донева

Помощник-възпитателки : Мария Стефанова, Мария Петрова, Ирина Райчева, Иванка Костадинова, Стоянка Златева.

Готвачки: Маринка Колева, Мария Гочева, Парашкева Дянкова

Перачки: Господинка Терзиева, Тодорка Радева

Предстои откриване на детската градина обявено за 07.11.1974г.

Пет дни целият персонал работи, като почиства след строеж, прави  обзавеждане, подрежда занимални. Вечер обхожда и записва деца от район Изгрев. Квартал „Балик“ все още не съществува. Наоколо се намират само малки скромни къщи.

06.11.1974г. в 10.00ч. в чест на Великата октомврийска социалистическа революция официално се открива ЦДГ №20.

На 01.12.1974г. в детската градина вече са настанени 6 групи с по 30 деца.

                                                                                                                                                                                           Из летописната книга.

За три години последователно като директори работят Елена Жечева и Донка Николова.

Децата се увеличават много и учебната 1977/1978 година се закрива пералното помещение и се  обзавежда като занималня за седма група. Назначават се Пенка Даскалова и Румяна Проданова като учители и Господинка Терзиева като помощник – възпитател.

Учебната 1977/1978 година е първото сериозно изпитание –  започва първа комплексна проверка на педагогическия колектив. Осъществяват я Ана Маркова- инспектор в Регионален инспекторат и Лиляна Костова- инспектор в Градски народен съвет. Колективът осъществява своето първо завоевание. За всички комплексната проверка приключва успешно.

Днес в спомените на учителите се редуват първите проведени занятия по роден език, околна действителност, математика, сюжетно

„В един студен  януарски ден на 1981 година блесна слънчев лъч – директор на ЦДГ №20 стана Недялка Ангелова Кирилова.  Посрещна я сплотен колектив“

                                                                                                                                                                              Из летописната книга на детската градина

 

Детската градина е затворена поради лошите атмосферни условия. Всички са навън и почистват сняг. Млада, ентусиазирана и амбициозна – това потвърждават откритите в архивите планове.

В първия план на новата директорка откриваме следните основни задачи:

1. Пълен обхват на 5 годишните деца с оглед подготовката им за първи клас.

2. Използване на комплексния подход за осъществяване на идейно-политическо нравствено, физическо и трудово възпитание в тяхното неделимо единство за повишаване качеството на  педагогическия труд в детската градина.

3. Създаване на по-тясна връзка между детската градина и семейството с цел осъществяване на всестранно развитие на детската личност.

4. Подобряване на цялостната работа по естетическо възпитание на децата.

Тези всеобхватни задачи съпътстват педагогическата дейност на учителите и определят живота на децата през следващите няколко години.

Утвърден  Списък – Образец  1 от дирекция „Народна просвета“, град Толбухин

Общ щат на персонала 30,5.   Брой групи- 7.   Брой деца -344

 

                                                                                                                                                                              Из летописната книга на детската градина

 

Висок професионализъм колективът демонстрира като:

·        Последователно прилага система за закаляване в детската градина;

·        1984 година въвежда нова Програма за възпитателната работа в детската градина;

·        Демонстрира открити моменти по Околна действителност пред преподаватели от Московският държавен университет;

·        Представя открита практика пред директори на детски градини от Североизточна България под ръководството на доц. д-р. Боряна Бонева – изтъкнат специалист в областта на управлението на детските градини;

·        Работи като базова към ИДНУ „Тина Киркова“, град Толбухин;

·        Обновява материалната база;

·        Педагогическият колектив се квалифицира непрекъснато, чрез придобиване на висше образование и клас-квалификация; 

                                                                                                                                                                              Из летописната книга на детската градина

 

На 11.09.1986г. г-н Димитър Антонов – Началник на Отдел „Просвета“ представя пред колектива нов директор – г-жа Радка Петкова. 

„Току-що завършила ВПИ – Благоевград, със солиден стаж, заредена с много енергия. Тази енергия се предаде на всички в колектива.“

 Новият директор идва с новите идеи „за по-нататъшно комплексно усъвършенстване на възпитателно-образователната работа върху основите на най-новите постижения на нацията, техническия прогрес и култура.“ Поставят се цели за усъвършенстване ръководството, организацията, планирането и управлението на детската градина за ефективност и качество в цялостния педагогически процес.

В учебната 1987/1988година Стефка Бонева и Недка Маркова се преместват на работа в ЦДГ №8 а тук започват работа Стефка Желева и Йовка Маринова. Малко по-късно учителският състав се попълва с учителите Минка Симеонова и Радка Колева, Марияна Иванова и Лидия Василева, като последните три все още работят в детската градина.

Учебната 1990/1991 година децата са 186 и са в шест групи. Новото време с новите идеи рефлектира с пълна сила в работата на колектива, като подчинява педагогическия процес на хуманния подход.

Сериозното заболяване на г-жа Петкова е  с необратим край и една година колективът работи с временно изпълняващ длъжността директор г-жа Димитричка Иванова.

                                                                                                                                                                              Из летописната книга на детската градина

 

На 27.09.1994г. след конкурс, за директор на детската градина е назначена Валентина Господинова. Нейното назначение съвпадна с двадесетата годишнина на градината.

Периодът е свързан с първите години на преход към демократизиране на българското общество, което силно рефлектира върху дейността на детската градина. Амбициите на колектива са в посока осигуряване на адекватност в организационните възможности на детската градина със съвременните тенденции на развитие на предучилищното възпитание.

Те се осъществяваха чрез :

·        Въвеждане Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст;

·        Въвеждане нов стил на работа на детските учителки – личностно-ориентираният модел на възпитание

·        Търсене на нови подходи и идеи за работа в детската градина;

·        Налагане на нов тип взаимоотношения детска градина-семейство, дете-учител;

·        Участие в основаването на Центъра за нови идеи и практики в предучилищното възпитание към ИУУ град Варна,  под ръководството на доц. д-р. Милка Якова и става негов  активен член;

·        Организиране и провеждане  на открита практика по роден език за учителите от град Добрич под научното ръководство на доц. М. Спасова от ЦИУУ град София. Откритите педагогически ситуации бяха изнесени от учителките Хриска Ненкова и Стефка Желева.

 

В отговор на промяната на духовните ценности и осъзнаване  закономерностите в развитие на ценностната ориентация на децата, следват нови цели:

·        Утвърждаване на културното „събуждане“ като приоритетна област на ранното възпитание;

·        Обсъждане и въвеждане на основни нравствени правила и норми в различните възрастови групи, с цел повишаване общата култура на децата;

·        Изработване на примерни модели за работа в различните възрастови групи, за утвърждаване на правила за културно поведение, част от общата култура на личността.

Това създаде облик на педагогическата дейност в следващите три години и повод за повишено самочувствие на учителите защото:

1.     Разработихме собствени правила за работа, чрез които въздействахме върху формиране личността на децата;

2.     Създадохме собствена Програма за формиране нравствена култура у децата;

3.     Създадохме Наръчник на родителя, който скромно нарекохме „Правила за култура и нравственост на децата“.

4.     Работихме върху проблема с ясното съзнание, че вършейки точно това, съхраняваме българската духовност.

„Най-щастливите, най-умните и най-нравствено здравите деца растат тогава, когато ги възпитаваме с любов“

                                                                                                                                                                                              Из летописната книга 11.05.2005г.

 

Днес

Днес, обръщайки се назад, виждам посребрените коси на хората с които работих през последните двадесет години, малко уморени, но много енергични хора, за които утринната усмивка не беше само задължение, обичта – човешко качество, любовта – тяхна основна характеристика.

Необходима е сила на човешкия дух, днес да раздаваш знания и развиваш основни умения за живота, необходими за личностното развитие и активното европейско гражданство на днешните деца.

Сърдечно благодаря на всички, които написаха четиридесет годишната история  на детската градина с достойнство, професионализъм и себеотдаване.

Днес тя е предпочетена от 172 семейства и е част от съзнателния живот на двадесет и трима от нас. Многогодишният учител  Пенка Даскалова е главен учител, четири са старшите учители и седем са новото поколение – младши учители. Учител по музика – Евгения Данова. От помощник – възпитателките  и кухненският персонал половината са новопостъпили. 

Пожелавам на този екип много здраве, сили и енергия да устои на новото време, да работи с „даскалско“ призвание и със съзнанието, че сме изключително отговорни за духа, интелекта и нравственото здраве на поколенията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Валентина Господинова

 

ХИМН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Тази прекрасна детска песен е специален подарък за децата на ДГ „Радост” от любимият на всички деца, поет и композитор, Михаил Шопов при гостуване в детската градина. 

 

РАДОСТ

Текст и музика: Михаил Шопов

Ех, че радост, ех, че песен

грее празник озарен. /2/

Тука в детската градина

славим твоя ден рожден.

Вече тридесет години

сгряваш детските сърца. /2/

Наша обична градина

твои сме добри деца.

Радост, радост, само радост

носила си всеки час.

Радост, радост, само радост

ти създаваш и на нас.