Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ДГ 20 „РАДОСТ“

За нас

 Детска градина №20 „Радост” е сред утвърдените възпитателно-образователни заведения в град Добрич. Отворила врати на 01.11.1974г., тя се превръща в привлекателен център за деца и родители.

В момента се посещава от 154 деца, които са разпределени в шест групи по възрастов признак.

ДГ ”Радост” успя да съхрани богатите традиции на предучилищното възпитание, да създаде свой облик и се превърне в част от духовната култура на град Добрич.

Детското заведение се намира в най-големият жилищен квартал „Балик”. Сградата му е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор.

ДГ ”Радост” разполага с :

 • Просторни занимални и спални, всяка със собствен облик и интериор
 • Цветни кътове за игра на децата
 • Самостоятелен кухненски блок
 • Методичен кабинет
 • Просторен двор с модерни съоръжения за игра

ПРИОРИТЕТИ

 •    Разгръщане на дейности за развитие на нравствената култура на децата;
 •     Поставяне основите на STEM обучението в детската градина;
 •    Осъществяване на дейности за изява и развитие на детското творчество;
 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за  успешното преминаване на детето към училищното образование; 

ЦЕЛИ

 • Изграждане на иновативна образователна среда, поставяне основите на STEM  обучението в  детската градина;
 • Прилагане в образователно-възпитателните дейности правила за нравствена култура, усвояване на знания, умения и компетенции за съхраняване на национална и родова идентичност;
 • Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции, чрез конкретни дейности от европейски проекти;
 • Осигуряване на достъп и равен шанс на всички деца за училище, чрез работа по проекти за компенсиране на дефицитите;
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители;
 • Партньорство и сътрудничество с родителите, културни, обществени и други институции; 
 • Повишаване професионалната компетентност на педагогическия екип, добра комуникация и споделяне на опит.

МИСИЯ

Поставяне на основите за личностно развитие на бъдещите граждани на България, чрез съхраняване своята национална, нравствена, културна, родова идентичност, като предоставяме знания, умения и компетенции за тяхното развитие като личности на 21 век.

Мотивиране на децата за учене през целия живот, чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

 

ВИЗИЯ

Желаният бъдещ вид на детската градина:

ДГ №20 „Радост“- дом на творчеството и модерното знание, с ясни нравствени правила и роля в съвременния живот на децата. 

ДГ №20 „Радост“- желано и любимо място за игра, познание и общуване на децата; просперитет на екипа; място за сътрудничество със семействата.