Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Проекти

С реализацията на разнообразни проекти, с непрекъснатата ангажираност в дейности отворени към усъвършенстване, надграждане на знания, ценности и култура, Детската градина № 20 „Радост“, град Добрич е образователна институция с Европейско измерение.

Щастливи сме, че успяхме да реализираме:

1. Проект за благоустрояване двора на детската градина

по Програма за реализация на благоустройствени мероприятия с участието на местното население на Община град Добрич съвместно със Сдружение „Радост“.

2. Да подменим частично дограма през пролетта на 2008г.

чрез проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.01.03г. „Подобряване на положението и включване на етническите малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромите“.

3. Проект „Равен старт в първи клас”

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, като партньори на СОУ „Димитър Талев” и други пет детски градини от град Добрич за да предложим равен достъп до качествено образование на деца със специални образователни нужди и деца в социална изолация постъпващи в първи клас.

4. Проект „Хартията и цветята – всички по местата“

финансиран от МОСВ, като партньор на СОУ „Димитър Талев“ , съвместно с ЦДГ №17 и ЦДГ №32 за формиране на екологосъобразно поведение и култура у децата и създаване на умения за разделно събиране на отпадъци.

5. Проект "Училище на две скорости", компонент1" Без звънец"

финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси“ и Министерство на образованието и науката. Той осигури допълнителна работа по български език на деца, чийто език в семейството е различен от български. С тях работи през учебната 2009г. г-жа Пенка Даскалова – главен учител в детската градина.

6. Проект „Пролет в Европа“ 2009г.

обявен от ЕК под егидата на вицепрезидента на Европейския парламент , Комисаря по образование, обучение, култура и младеж“ в който децата от Подготвителната група с учителки Хриска Ненкова, Радка Колева и музикален ръководител Евгения Данова представиха детската градина със седенкарска хумористична песен.

7. Проект „ Учене чрез изкуство“

финансиран от ЕК, чрез ЦРЧР, Програма „Учене през целия живот“, Подпрограма „Коменски“ в партньорство с у-ще “Халил Атила” гр. Измир, Турция и у-ще №7 гр. Кнуров, Полша. Чрез него децата се запознаха с изкуство, традиции и местен фолклор на страните в партньорството. Незабравим ще остане фолклорният концерт на Добричка сцена, реализиран от над 100 деца от трите страни.

8. Проект “И всички ние заживяхме щастливо след това…”

финансиран от ЕК, чрез ЦРЧР, Програма „Учене през целия живот“, Подпрограма „Коменски“, ЦДГ №20“Радост“ участва като координатор, в партньорство с детски градини от Франция, Уелс, Шотландия, Турция и „СОУ “ Д. Талев” гр. Добрич. Чрез него децата не само получиха нови знания за света в който живеем, но отпечатахме прекрасна книга с детски приказки и дипляна с поговорки на английски и български език, изработихме двуезична Методика за работа с фолклорна приказка, организирахме множество драматични спектакли и изложби.

9. Проект „С грижа за всеки ученик“

финансиран от МОМН, който стартира през 2011г. и беше реализиран три поредни години. Той осигури допълнително обучение по български език на деца, чиито майчин език е различен от българският език. Изпълнен беше от учителките Красенка Михова, Радка Колева и Марияна Иванова.

10. Проект „Приключения и игри сред природата“

финансиран от Община град Добрич по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на община град Добрич, с подкрепата на Сдружение „Радост“, чрез който подобрихме визията на дворното пространство, подновихме три от съоръженията за игра на децата.

11. Проект „Откриване и разбиране на европейските партньори, чрез учене и представяне на собствените традиции и съвременни изкуства“

финансиран от ЕК, чрез ЦРЧР, Програма „Учене през целия живот“, Подпрограма „Коменски“, в партньорство с детски градини и училища от Англия, Франция, Испания, Германия, Италия и Швеция. След него останаха, двуезична електронна книга с дванадесет раздела от дейността ни, множество презентации, DVD, изложби, песни, танци и познания за света на европейските ни приятели.

12. Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“

от Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища, финансиран от ЕК, чрез ЦРЧР, който стартира септември 2017 г. ДГ №20 „Радост“ участва, като партньор на училища и детски градини от Испания, Естония, Румъния и Турция. В хода на това партньорство учителите съвместно с децата научиха за различията и приликите в националните култури на държавите, създадоха туристическа брошура, календар с традиции и обичаи на страните, онлайн фотоалбум с исторически данни за държавите участващи в проекта и документален филм с деца, които разказват за своята дейност.

13. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност1: „Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“. Чрез него, в малки групи, деца невладеещи достатъчно български език, подобриха своите говорни умения и усъвършенстваха познанията си по езика.

14. Проект „Нашите приказки“, по Програма „Еразъм+“

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – „Училищно образование“, финансиран от ЕК, чрез ЦРЧР – София. Педагогическият екип ще си партнира с учители от Унгария, Испания, Гърция и Румъния и ще се изпълнява в периода 2020-2022г. Проектът е насочен към развитие на иновативни образователни практики и обмен в областта на културното многообразие. Децата ще изучават приказките на партньорите, ще ги пресъздават в театрални постановки, а децата от подготвителните групи ще създадат двуезичен речник с думи на английски език и техния роден. Проекта съдържа интересни дейности за децата, като измисляне на приказки, създаване на престилка за приказки, възглавница за приказки, кукли и др., които ще отразяват националната култура и детският приказен свят.

15. Проект „Образование за утрешния ден“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020г., Дейност 3.2. Той ще предостави възможност на всички учители от детската градина да усъвършенстват своите дигитални умения за работа с електронни ресурси, създадени за деца от предучилищна възраст, както и да създават интерактивни материали за учебния процес.