Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

На 26 май се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел ,,Радост“. Присъстващите изслушаха подробен отчет за дейността на Сдружението през изминалата учебна година от досегашния председател на Управителния съвет, г-жа Светла Димитрова. Директорът на ЦДГ ,,Радост“, г-жа Валентина Господинова благодари на г-жа Димитрова за дългогодишната и предана дейност, за доброто партньортство с целия екип, за нейната съпричастност и отговорност към проблемите и потребностите на децата от детската градина. Избран бе нов Управителен съвет, с председател г-жа Ирена Маринова, касиер – Виолета Арабаджиева и членове Венета Христова и Стоянка Петрова.

Пожелаваме успешна дейност на новото ръководство на Сдружение ,,Радост“!